Biootpad je sav kuhinjski, vrtni ili takozvani zeleni otpad, te industrijski otpad koji je biorazgradiv. Takav otpad čini gotovo trećinu miješanog otpada, a vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta. Biootpad se biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem, odnosno nakon što obavimo razvrstavanje otpada. Taj postupak se naziva kompostiranje. Recikliranje biootpada je najzahtjevniji postupak recikliranja, jer svi moraju slijediti stroga pravila te ujedno osigurava najveće pozitivne učinke u zaštiti prirode.

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi zajedno:

  • razvijamo zdrave ekološke navike
  • proizvodimo korisni kompost za zelene površine,
  • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
  • smanjujemo emisije stakleničkih
  • plinova i štitimo okoliš.

U biootpad spada sva neiskorištena i odbačena hrana te njezine sirovine kao i nusproizvodi u kućanstvima i industriji (ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, piljevina i slično). Takav biootpad odlažemo u smeđe spremnike ili ako imamo mogućnost u vlastite kompostere.

Od biootpada se proizvodi kompost, a kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

Ako imate mogućnosti za kompostiranje u vrtu, nabavite vrtni komposter te iskoristite otpad iz kuhinje i proizvodite kompost iz vlastitog biootpada.

Razvrstavanje otpada jedna je od najvažnijih metoda za očuvanje Zemlje.

Ukoliko biootpad iz našeg kućanstva i vrtova ne odvajamo i kompostiramo, on se na odlagalištima otpada razgrađuje pri čemu se oslobađa metan, jedan od glavnih stakleničkih plinova. Njegovim odvajanjem ne samo da smanjujemo količinu otpada na deponijama najmanje za trećinu, već i ostali reciklabilni otpad čuvamo od onečišćenja i neugodnih mirisa koji bi mogli nastati miješanjem.