Osma podjela promotivnih materijala Općina Pitomača

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u četvrtak 12. prosinca 2019. godine na podrućju Općine Pitomača podijeljeni su promotivni materijali letci i brošure koje je Komunalno Pitomača d.o.o. podijelilo zajedno s računima za odvoz komunalnog otpada. Provedbom ovih obrazovno–informativnih aktivnosti, ovog projekta cilj je osvijestiti cijeloukupnu populaciju o održivom gospodarenju otpadom i koliko nam je…